پژوهش user6-756

یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 18:07
پلاستیک، چپ- عدم رشد کرنش پلاستیک، (ب)- اعمال دامنهی کرنش ثابت، راست- رهاسازی تنش متوسط، چپ- عدم رهاسازی تنش متوسط 7شکل شمارهی 3-1 : مخزن مدل سازی شده به شکل کره از جنس مواد تابعمند 17شکل شمارهی 3-1-1 : مختصات […]  

سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی

سایت دانلود پژوهش ها و منابع علمی دانشگاهی فنی تخصصی همه رشته ها – این سایت صرفا جهت کمک به گردآوری داده ها برای نگارش پژوهش های علمی و صرفه جویی در وقت پژوهشگران راه اندازی شده است

پژوهش user6-756

پژوهش user6-756

پژوهش user6-756

شکل شمارهی 3-1-1 : مختصات کروی 18
شکل شمارهی 4-1-1 : نمودار تنشها نسبت به شعاع برای مشخصات
a=0.04 m، b=0.1 m، pσy(a)=-0.73372*106 Pa، ν=0.3،
m4=-2.35696 و m2=0.9 42
شکل شمارهی 4-1-2 : نمودار مدول الاستیسیته بر حسب تغییرات شعاع برای
مشخصات a=0.04 m، b=0.1 m، m4=-2.35696 و m2=0.9 43
شکل شمارهی 4-1-3 : نمودار تنش تسلیم بر حسب تغییرات شعاع برای مشخصات
a=0.04 m، b=0.1 m، m4=-2.35696 و m2=0.9 43
شکل شمارهی 4-1-4 : نمودار اختلاف تنشها σθ-σr نسبت به شعاع برای
مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، p=-0.6*106 Pa، ν=0.3، m4=2
و m2=-1.1 45
عنوان صفحه
شکل شمارهی 4-2-1 : نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2 و m2=-1.1 با توجه به بارگذاری
p=-0.6*106 Pa و T=10C 46
شکل شمارهی 4-2-2 : نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2 و m2=-1.1 با توجه به
بارگذاری p=-0.6*106 Pa و T=10C 46
شکل شمارهی4-2-3 : نمودار اختلاف تنش مماسی با شعاعی σθ-σr بر حسب
شعاع برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2 و
m2=-1.1 با توجه به بارگذاری p=-0.6*106 Pa و T=10C 47
شکل شمارهی4-2-4 : نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m،b=0.51 m، ν=0.3، m4=2، m3=3، m2=-1.1 و
m1=3 با توجه به بارگذاری p=-15.5 MPa و T=10C 47
شکل شمارهی 4-2-5 : نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2، m3=3، m2=-1.1 و
m1=3 با توجه به بارگذاری p=-15.5 MPa و T=10C 48
شکل شمارهی 4-2-6 : نمودار اختلاف تنش مماسی با شعاعی σθ-σr بر حسب
شعاع برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2، m3=3،
m2=-1.1 و m1=3 با توجه به بارگذاری p=-15.5 MPa و T=10C 48
عنوان صفحه
شکل شمارهی 4-2-7 : نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2، m3=3، m2=-1.1 و
m1=3 با توجه به بارگذاری p=-15.6 MPa و T=10C 49
شکل شمارهی 4-2-8 : نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2، m3=3، m2=-1.1 و
m1=3 با توجه به بارگذاری p=-15.6 MPa و T=10C 49
شکل شمارهی 4-2-9 : نمودار اختلاف تنش مماسی با شعاعی σθ-σr بر حسب
شعاع برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2، m3=3،
m2=-1.1 و m1=3 با توجه به بارگذاری p=-15.6 MPa و T=10C 49
شکل شمارهی 4-2-10 : نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2، m3=3، m2=-1.1 و
m1=3 با توجه به بارگذاری p=-15.8 MPa و T=10C 50
شکل شمارهی 4-2-11 : نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2، m3=3، m2=-1.1 و
m1=3 با توجه به بارگذاری p=-15.8 MPa و T=10C 50
عنوان صفحه
شکل شمارهی 4-2-12 : نمودار اختلاف تنش مماسی با شعاعی σθ-σr بر
حسب شعاع برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=2،
m3=3، m2=-1.1 و m1=3 با توجه به بارگذاری p=-15.8 MPa
و T=10C 51
شکل شمارهی 4-2-13 : نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=-2.4،m3=3، m2=0.9 و
m1=3، با توجه به بارگذاری p=-16.16 MPa و T=10C 52
شکل شمارهی 4-2-14 : نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع برای مشخصات
a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=-2.4،m3=3، m2=0.9 و
m1=3، با توجه به بارگذاری p=-16.16 MPa و T=10C 52
شکل شمارهی 4-2-15 : نمودار اختلاف تنش مماسی با شعاعی σθ-σr بر
حسب شعاع برای مشخصات a=0.5 m، b=0.51 m، ν=0.3، m4=-2.4،
m3=3، m2=0.9 و m1=3، با توجه به بارگذاری p=-16.16 MPa
و T=10C 52
شکل شمارهی 5-1-1 : اختلاف تنش مماسی و شعاعی برای مشخصات ردیف دوم
در جدول 5-1-1 هنگام رسیدن به نقطهی تسلیم 58
شکل شمارهی 5-1-2 : تنشهای شعاعی برای مشخصات ردیف دوم در
جدول 5-1-1 هنگام رسیدن به نقطهی تسلیم 58
عنوان صفحه
شکل شمارهی 5-1-3 : تنشهای مماسی برای مشخصات ردیف دوم در جدول 5-1-1
هنگام رسیدن به نقطهی تسلیم 58
شکل شمارهی 5-1-4 : نمودار بارگذاریهای اختلاف دما برحسب فشار داخلی برای
مشخصات ردیفهای جدول 5-1-1 59
شکل شمارهی 5-1-5 : نمودار بارگذاریهای اختلاف دما برحسب فشار داخلی
برای مشخصات ردیفهای جدول 5-1-3 61
شکل شمارهی 5-1-6 : نمودار مدول الاستیسیته بر حسب شعاع برای مخزن کروی
با مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m و m2=-1.1 62
شکل شمارهی 5-1-7 : نمودار تنش تسلیم بر حسب شعاع برای مخزن کروی
با مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m و m4=2 62
شکل شمارهی 5-1-8 : نمودار ضریب انبساط گرمایی بر حسب شعاع برای مخزن
کروی با مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m و m3=3 62
شکل شمارهی 5-1-9 : نمودار ضریب سختی سینماتیک بر حسب شعاع برای مخزن
کروی با مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m و m6=-1.5 63
شکل شمارهی 5-1-10: نمودار اختلاف تنش مماسی و شعاعی σθ-σr بر حسب
شعاع در فشار 7/66- مگاپاسکال و بدون اختلاف دما 63
شکل شمارهی 5-1-11: نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع در فشار
7/66- مگاپاسکال و بدون اختلاف دما 64
عنوان صفحه
شکل شمارهی 5-1-12: نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع در فشار
7/66- مگاپاسکال و بدون اختلاف دما 64
شکل شمارهی 5-1-13: نمودار اختلاف تنش مماسی با شعاعی σθ-σr بر حسب
شعاع در اختلاف دمای 233 درجه سانتیگراد و بدون فشار داخلی 65
شکل شمارهی 5-1-14: نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع در اختلاف دمای
233 درجه سانتیگراد و بدون فشار داخلی 65
شکل شمارهی 5-1-15: نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع در اختلاف دمای
233 درجه سانتیگراد و بدون فشار داخلی 65
شکل شمارهی 5-1-16: نمودار تنش شعاعی بر حسب شعاع در اختلاف دمای
443 درجه سانتیگراد و فشار داخلی 0.9py 66
شکل شمارهی 5-1-17: نمودار تنش مماسی بر حسب شعاع در اختلاف دمای
443 درجه سانتیگراد و فشار داخلی 0.9py 66
شکل شمارهی 5-1-18: نمودار اختلاف تنش مماسی با شعاعی σθ-σr بر حسب
شعاع در اختلاف دمای 443 درجه سانتیگراد و و فشار داخلی 0.9py 67
شکل شمارهی 5-2-1: نمودار بارگذاری چرخهای اختلاف دما 67
شکل شمارهی 5-2-2: نمودار تنش مماسی – کرنش مماسی کل بدون کرنش
حرارتی برای بارگذاری چرخهای تا دمای 2Ty0 در فشار 0.1py0 68
عنوان صفحه
شکل شمارهی 5-2-3: نمودار تنش مماسی – کرنش مماسی کل بدون کرنش
حرارتی برای بارگذاری چرخهای تا دمای 3.5Ty0 در فشار 0.8py0
برای شعاع داخلی 69
شکل شمارهی 5-2-4: نمودار تنش مماسی – کرنش مماسی کل بدون کرنش
حرارتی برای بارگذاری چرخهای تا دمای 4Ty0 در فشار 0.5py در
شعاع داخلی 69
شکل شمارهی 5-2-5: نمودار تنش مماسی – کرنش مماسی کل بدون کرنش
حرارتی برای بارگذاری چرخهای تا دمای 3.6Ty0 در فشار 0.9py در
شعاع داخلی 70
شکل شمارهی 5-2-6: نمودار تنش مماسی – کرنش مماسی کل بدون کرنش
حرارتی برای بارگذاری چرخهای تا دمای 4Ty0 در فشار 0 برای
ناحیه ی بیرونی 70
شکل شمارهی 5-2-7: نمودار طبقه بندی بارگذاریهای چرخهای
( فشار داخلی و اختلاف دما ) بر اساس رخ دادن پدیدههای الاستوپلاستیک 71
شکل شمارهی 5-2-8 : نمودار مدول الاستیسیته بر حسب شعاع برای مخزن کروی
(داخل از جنس فولاد) با مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m و m2=-1.1 73
شکل شمارهی 5-2-9 : نمودار تنش تسلیم بر حسب شعاع برای مخزن کروی
(داخل از جنس فولاد) با مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m و m4=2 73
عنوان صفحه
شکل شمارهی 5-2-10 : نمودار ضریب انبساط گرمایی بر حسب شعاع برای مخزن
کروی (داخل از جنس فولاد) با مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m و m3=3 74
شکل شمارهی 5-2-11 : نمودار ضریب سختی سینماتیک بر حسب شعاع برای مخزن
کروی (داخل از جنس فولاد) با مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m و m6=-1.5 74
شکل شمارهی 5-2-12: نمودار اختلاف تنش مماسی و شعاعی σθ-σr برای مخزن
کروی (داخل از جنس فولاد) بر حسب شعاع در فشار255- مگاپاسکال و بدون
اختلاف دما 75
شکل شمارهی 5-2-13 : مقایسهی اختلاف تنش های مماسی و شعاعی برای
مخزن کروی با مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m، m4=2، m1=3،
m2=-1.1 و m3=3 و m6=-1.5 هنگام رسیدن به نقطه ی تسلیم 76
شکل شمارهی 5-2-14 : مقایسهی تنش های مماسی برای مخزن کروی با
مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m، m4=2، m1=3، m2=-1.1 و
m3=3 و m6=-1.5 هنگام رسیدن به نقطه ی تسلیم 76
شکل شمارهی 5-2-15 : مقایسهی تنشهای شعاعی برای مخزن کروی با
مشخصات a=0.06 m، b=0.1 m، m4=2، m1=3، m2=-1.1 و
m3=3 و m6=-1.5 هنگام رسیدن به نقطه ی تسلیم 76
عنوان صفحه
شکل شمارهی 5-2-16: نمودار تنش مماسی – کرنش مماسی کل بدون کرنش
انتقال حرارت برای بارگذاری چرخهای تا دمای 2Ty0 در فشار داخلی py در
شعاع داخلی برای مخزن کروی (داخل از جنس فولاد) 77
شکل شمارهی 5-2-17 : نمودار تنش مماسی – کرنش مماسی کل بدون کرنش
انتقال حرارت برای بارگذاری چرخهای تا دمای 3.6Ty0 در فشار 0.9py در
شعاع داخلی برای مخزن کروی (داخل از جنس فولاد) 78
شکل شمارهی 5-2-18: نمودار طبقه بندی بارگذاریهای چرخهای
( فشار داخلی و اختلاف دما ) بر اساس رخ دادن پدیدههای الاستوپلاستیک
برای مخزن کروی (داخل از جنس فولاد) 78
فصل اولمقدمهمقدمه
پیشگفتاربرای یک جامد الاستیک، تغییر شکل ها پس از حذف بارهای اعمالی، بازگشت پذیر میباشند. در جامدات پلاستیک، بعد از برداشتن بار، تغییر شکلها در ماده باقی میمانند و به حالت اولیه برنمیگردند. این تغییر شکلهای غیرالاستیک در تعادل باقی میمانند. رفتار آنها فرض میگردد که به زمان وابسته نمیباشد. همان طور که در شکل 1-1-1، پیداست، تغییر شکل در جامدات الاستوپلاستیک سختی پذیر از دو قسمت تغییر شکل الاستیک و تغییر شکل غیرالاستیک تشکیل شده است. هنگامی که تنش کمتر از تنش تسلیم (σs) باشد، کرنش پلاستیک صفر میباشد.
شکل1-1-1 : جامد الاستوپلاستیک سختی پذیر

مدل تشابهی رفتار این نوع مواد به وسیله مدل سنت ونان توسعه یافته نشان داده شده است.
مدلهای گوناگونی برای توصیف سختی پذیری جامدات توسط تغییر شکل، ارائه گردیده است. سختی پذیری غیر ایزوتروپ و سختی سازی سینماتیک از جمله آنها هستند.
اگرچه اکثر مواد دارای سختی پذیری غیرایزوتروپ میباشند ولی به علت سادگی مدل سختی ایزوتروپ کاربرد فراوانی دارد .بهخصوص هنگامیکه بارگذاری شعاعی باشد یعنی اینکه بردار تنش در فضای تنش دارای جهت ثابتی میباشد. به صورت عمومی، یک ماده دارای سختی ایزوتروپ به مادهای گفته می شود که مرز ناحیهی الاستیک آن تنها به یک پارامتر اسکالر وابسته باشد.
منحنی تنش-کرنش در کشش متقارن با منحنی تنش-کرنش در فشار نسبت به مبدأ است ( نقطه B در شکل 1-1-2 ).
مرز ناحیهی الاستیک در همهی جهات، نسبت به مرکز O متقارن میباشد.
(الف)
(ب)
شکل 1-1-2 : (الف) - تست کشش– پیچش تحت سختی ایزوتروپ ، (ب) - تست کشش– فشار

کاربردی ترین شمای سختی سازی غیرایزوتروپ، مدل سختی سینماتیکی خطی میباشد. در این مدل دامنهی ناحیهی الاستیک ثابت باقی میماند ولی این دامنه در فضای تنش جابجا میگردد مرکز ناحیهی الاستیک (نقطهی C در شکل 1-1-3 ) به نام تنش داخلی یا تنش برگشتی نامیده میشود .منحنی تنش-کرنش در کشش و فشار حول نقطهی C متقارن است. تحت یک تست کشش– پیچش، سطح تسلیم توسط جابجایی سطح تسلیم اولیه و بوسیلهی بردار OC به دست میآید.
(ب)
(الف)
شکل 1-1-3 : (الف) - تست کشش – پیچش تحت سختی سینماتیک ، (ب) - تست کشش – فشار

اثر باشینگر هنگامی مشخص می گردد که بعد از یک تست کشش، یک تست فشار انجام گردد. معمولاً تست کشش ماده را در کشش سخت مینماید (حد الاستیک افزایش مییابد) ولی در جهت فشار ماده نرم میگردد. شکل 1-1-4، نشان میدهد که حد الاستیک در فشار کمتر از حد الاستیک اولیه در فشار میباشد.
از بین دو مدل ذکر شده، سختی سازی سینماتیک به واقعیت نزدیکتر میباشد و تخمین بهتری از اثر باشینگر ارائه مینماید.
شکل 1-1-4 : اثر باشینگر

در اثر بارگذاری دورهای کشش– فشار، خواص سختی سازی اکثر فلزات و آلیاژها در هنگام تست تغییر میکند . شکل 1-1-5، پارامترهای مورد استفاده برای یک سیکل پایدار تنشهای دورهای را نشان میدهد .برحسب نوع ماده، دما و حالت اولیهی آن سختیسازی و نرمیسازی رخ می دهد.
σ=σM+σm2∆ε=∆εe+∆εp=∆σE+∆εpشکل 1-1-5 : سیکل تنش-کرنش

(ب)

(الف)

(ب)

مواد هدفمند (تابعمند)
در سالهای اخیر با توسعهی موتورهای پرقدرت صنایع هوافضا، توربینها و راکتورها و ماشینهای دیگر نیاز به موادی با مقاومت حرارتی بالا و مقاومتر از لحاظ مکانیکی احساس شده است. در سالهای قبل در صنایع هوافضا از مواد سرامیکی خالص جهت پوشش و روکش قطعات با درجه کارکرد بالا استفاده میشد. این مواد عایقهای بسیار خوبی بودند ولی مقاومت زیادی در برابر تنشهای پسماند نداشتند. تنشهای پسماند در این مواد مشکلات زیادی از جمله ایجاد حفره و ترک مینمود. بعدها برای رفع این مشکل از مواد کامپوزیت لایهای استفاده شد. تنشهای حرارتی در این مواد نیز موجب پدیدهی لایه لایه شدن میگردید. با توجه به این مشکلات طرح مادهای مرکب که هم مقاومت حرارتی و مکانیکی بالا داشته و هم مشکل لایه لایه شدن نداشته باشد، ضرورت پیدا کرد. بنابر مشکلاتی که در صنایع مختلف برای مواد تحت تنشهای حرارتی بالا وجود داشت، دانشمندان علم مواد در سال 1984 میلادی در منطقهی سندایی ژاپن برای اولین بار مواد تابعمند (FGM) را به عنوان مواد با تحمل حرارتی بالا پیشنهاد نمودند. از آن پس روی مواد تابعمند تحقیقات وسیعی انجام شد. مواد تابعمند، مواد کامپوزیتی با ریزساختار ناهمگن میباشند، که خواص مکانیکی آنها بطور ملایم و پیوسته از یک سطح به سطح دیگر جسم تغییر میکند. نوع رایج آن، ترکیب پیوستهای از سرامیک و فلز میباشد. این مواد از اختلاط پودر فلز و سرامیک بدست میآیند. تغییر فلز و سرامیک از یک سطح به سطح دیگر کاملاً پیوسته میباشد. بگونهای که یک سطح از جنس سرامیک خالص و یک سطح فلز خالص است. بین دو سطح ترکیب پیوستهای از هردو میباشد. مادهی سرامیک مقاومت دمایی بالایی را بهخاطر رسانایی گرمایی کم دارا میباشد و از طرفی ماده فلزی چکش خوار، از شکستگی یا ترک بهخاطر تنش حرارتی ممانعت به عمل میآورد. خواص مکانیکی نیز با توجه به نوع ترکیب، تغییرات پیوستهای در جهت ضخامت دارد. این مواد با توجه به پیوستگی ترکیب مواد تشکیل دهنده دارای خواص مکانیکی مؤثری نسبت به مواد کامپوزیت لایهای میباشد. حال آنکه امروزه مواد تابعمند، همراه با غیر یکنواختیهای فضایی که عمداً در آنها ایجاد میشود، محبوبیت زیادی در محیطهای دمایی بالا کسب نمودهاند. مواد تابعمند بیشتر برای پوششهای عایق حرارتی به کار میروند. به دلیل خاصیت تغییر پیوستهی مواد در فضای با مقیاس ماکروسکوپیک، گاهی اوقات استفاده از مواد تابعمند، از نظر رفتار مکانیکی نسبت به مواد با ساختار فیبری، بخصوص تحت بارهای حرارتی، ترجیح داده میشود. چون شکاف درونی یا مرزی در آنها وجود ندارد، ‌پیکهای تنش در ساختارهای مواد تابعمند زمانی که نیروی خارجی به آنها اعمال میگردند؛ میرا میشوند و در نتیجه از شکست بدلیل عدم پیوستگی درونی و تمرکز تنش جلوگیری میشود. امروزه مواد تابعمند در زمینههای وسیعی همچون مکانیک محیطهای پیوسته، الکترونیک، شیمی، اپتیک، بیودرمانی و غیره مورد استفاده قرار میگیرند ]2و3[.
با توجه به خصوصیتهای مواد تابعمند و پیوسته تغییر کردن رفتار موادی آنها، پارامترهای آنها به صورت تابع وابسته در نظر گرفته شده است. در اینجا پارامترهای ماده مانند مدول الاستیسیته، ضریب رسانندگی گرمایی، ضریب انبساط گرمایی، تنش تسلیم و ضریب پراگر به شکل توابع توانی از شعاع نمایش داده شدهاند. این توابع، تغییرات خواص مواد تابعمند را در طول ضخامت مخزن به صورت آرام و پیوسته مقرر میکنند.
هدف از انجام پایان نامهاین پایاننامه به تحلیل مخازن استوانهای و کروی از جنس مواد تابعمند تحت بارهای مکانیکی و حرارتی به صورت متقارن میپردازد. همانطورکه گفته شد در این تحلیل، مدول الاستیسیته، ضریب انبساط حرارتی، ضریب هدایت گرمایی و خواص پلاستیک، ثابت در نظر گرفته نمیشوند.
هدف از انجام این پایاننامه تحلیل الاستوپلاستیک مخازن جدار ضخیم از جنس مواد تابعمند تحت بارگذاری چرخهای با استفاده از مدل سختی سینماتیک و به دست آوردن تنش و کرنش میباشد. در این پایاننامه همانطور که گفته شد خواص را به علت ناهمگن بودن ماده، ثابت در نظر نگرفته و به صورت توابعی به شکل شعاعی بیان میکنیم. در این تحلیل از روش عددی استفاده میشود. هدف نهایی از تحلیل عددی، به دست آوردن رفتار مخازن کروی از جنس مواد تابعمند در اختلاف دمای مشخصی میباشد. در این تحلیل، فشار ثابت در نظر گرفته و بارگذاری چرخهای به صورت اختلاف دمای مشخصی انجام شده است. به طوری که نواحی الاستیک، پیش نرفتن کرنش الاستیک و پلاستیک شناخته شوند. در واقع دیاگرام تفکیک پدیدهها برای اینگونه مخازن تحت بارگذاریهای مذکور به دست آورده شده است. تحلیل انجام شده در صنایع هوافضا، راکتورها، سیستمهای تولید انرژی، مخازن گاز تحت فشار و حمل و نگهداری گاز شهری، آمونیوم، اکسیژن، نیتروژن و غیره کاربرد فراوانی دارد.
ساختار پایاننامهتاکنون مقدمهای از نحوهی بارگذاری و هدف از انجام این پایاننامه گفته شده است. در فصل دوم، مروری بر تحقیقات گذشته آورده شده است. در این فصل چکیدهای از مطالب مقالههای بررسی شده برای پیشروی این تحقیق بیان شده است. بعد از آن به تئوری، محاسبات ریاضی و حل معادلات دیفرانسیل میپردازیم که شامل حل الاستیک و الاستوپلاستیک میباشد. در فصل چهارم، نتایج نهایی بر اثر بارگذاری در یک مرحله و همچنین بارگذاری چرخهای به نمایش گذاشته شده است و در پایان، به نتیجه گیری کلی و پیشنهاداتی در مورد موضوع بحث این پایاننامه پرداخته ایم.
فصل دوممروری بر تحقیقات گذشتهمروری بر تحقیقات گذشته
آنالیزهای الاستیک و الاستیک-پلاستیک در مخازن تحت فشار داخلی کروی و استوانهای جدار ضخیم در مکانیک جامدات و کاربردهای مهندسی خیلی مهم هستند.
با استفاده کردن از قانون سختی ویژه و سطح تسلیم ترسکا، گامر]4[، تغییرات تنشها و جابجاییها در یک مخزن کروی الاستیک-پلاستیک تحت فشار داخلی را بیان کرده است. نایبی و عبدی برنامهای عددی برای بررسی رفتار دائمی در مخازن استوانهای و کروی جدار ضخیم تحت فشار و دمای چرخهای با استفاده از سختی سینماتیک خطی با تغییر شکل پلاستیک و قانون توانی نورتن در موقعیت خزش، در سال 2002 ارائه دادند ]5[. در سال 2005، یو و ژانگ، روش دقیقی را برای انجام دادن آنالیز الاستیک مخازن فشار کروی جدار ضخیم تحت بارگذاری فشار داخلی ارائه کردهاند. در این روش، دو نوع مخزن تحت فشار در نظر گرفته میشود: یکی از آنها شامل دو لایهی همگن، نزدیک سطوح داخلی و خارجی از مخزن و یک لایهی مواد تابعمند در وسط و دیگری شامل تنها مواد تابعمند میباشد. اثرات مدول یانگ لایهی بیرونی و مدول یانگ و اندازهی هندسی لایهی وسط بر روی تغییر شکل و تنشها در مخازن شامل سه لایهی مختلف بررسی کردهاند و روشی برای به دست آوردن تنش محیطی در مخازن شامل فقط مواد تابعمند بیان کردند ]6[.
یک سال بعد، اراسلان و اکیس، حلهای تحلیلی کرنش صفحهای برای مسائل لولهای تحت فشار الاستیک و الاستیک-پلاستیک از جنس مواد تابعمند در چارچوب تئوری تغییر شکلهای کوچک به دست آوردند. در این حل، مدول الاستیسیته و سطح تسلیم محوری به صورت تغییرات شعاعی به دو فرم پارامتریک و سهمی وار فرض میشوند. تحلیل مدول پلاستیک با در نظر گرفتن معیار تسلیم ترسکا، قانون جریان و رفتار ایدهآل پلاستیک ماده پایهگذاری شده است. تغییرات تنش در حالت الاستیک، جزئیپلاستیک و کاملاًپلاستیک بررسی میشوند. که در آن نشان داده میشود که پاسخ الاستوپلاستیک لولهی تحت فشار از جنس مواد تابعمند به طور چشمگیری به وسیلهی ناهمگن بودن مواد تأثیر میپذیرد. همچنین به گونهی ریاضی، با انتخاب مناسب پارامترهای ماده، حل الاستوپلاستیک ناهمگن به حل همگن کاهش داده شده است ]7[.
مسألهی تنش حرارتی گذرا در یک کرهی تو خالی با خواص همسانگرد و همگن توسط چیونگ و همکارانش به صورت تحلیلی حل شده است ]8[. شرایط مرزی حرارتی فرض شدهی آنها در جهت θ تغییر میکند و مسائل با روش تابع پتانسیل حل میشوند. تاکیوتی و تانیگاوا از روش تابع پتانسیل برای به دست آوردن حل تحلیلی از یک مخزن کروی همگن با منبع حرارتی دوار استفاده کردهاند ]9[. آنها فرم عمومی شرایط مرزی حرارتی را در نظر گرفته و مسائل را در شرایط گذرا با روش تابع پتانسیل آنالیز کردهاند. اواتاو و تانیگاوا، تنشهای حرارتی ترنزیت سه بعدی را، از کرهی تو خالی غیرهمگن با منبع حرارتی دوار نتیجه گرفتهاند ]10[. هورگان و چان مسألهی استوانهی توخالی تحت فشار را برای مواد الاستیک خطی و همسانگرد از جنس مواد تابعمند نشان دادند ]11[.

پژوهش

دسته‌بندی نشده

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.